PRIVACY

 1. PERSOONLIJKE LEVENSSFEER


  6.1. Persoonsgegevens algemeen
  Op deze Website / in deze Applicatie verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden opgenomen in het adressenbestand van Sanoma, voor de hierna omschreven doeleinden. Uw gegevens worden ook opgenomen in het adressenbestand van Bisnode Belgium N.V., Researchdreef 65, 1070 Brussel (België) om u informatie over de producten van Bisnode toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook doorgegeven worden aan derden (zoals groepsvennootschappen en commerciële partners) voor direct marketing tenzij u zich verzet. Indien u niet wenst dat uw gegevens voor direct marketing doeleinden gebruikt worden, kunt u :
  - dat aanduiden bij de registratie op de Website / in de Applicatie, of
  - Sanoma contacteren via de contactgegevens onderaan dit artikel (puntje 6.7).
  U kunt uw gegevens steeds raadplegen, verbeteren of laten schrappen in het bestand van Sanoma en/of Bisnode. Gelieve ons in dit geval te contacteren via de hieronder vermelde contactgegevens. In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.
  Bij een bezoek aan onze Website / Applicatie bewaren we:
  - uw domeinnaam (IP-adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina's / applicaties;
  - uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert. Uw e-mailadres wordt slechts voor commerciële doeleinden gebruikt wanneer en in de mate u goedkeuring geeft via 'opt-in' (zie ook hierna);
  - alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze Website / in onze Applicatie geraadpleegd hebt;
  - alle overige informatie die u vrijwillig verstrekt hebt, bv. bij registratie op de Website / in de Applicatie (zoals uw postadres, onderzoeksinformatie, ...).
  Deze informatie wordt gebruikt:
  - om de inhoud van onze Website / Applicatie te verbeteren;
  - om u specifiek te informeren of uw aanvraag te beantwoorden (bv. bij deelname aan een wedstrijd of bij aankoop van een product);
  - om u later te contacteren voor informatie over onze producten en aanbiedingen en voor direct marketingdoeleinden.
  De Website / Applicatie maakt daarbij gebruik van zogenaamde 'cookies', zijnde kleine stukjes informatie die door deze Website / Applicatie naar uw browser gestuurd worden teneinde terugkomende gebruikers te identificeren en die daartoe op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden. Dit vermijdt dat u zich voortdurend kenbaar dient te maken (door uw login en paswoord in te geven) teneinde van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken. Sanoma behoudt zich het recht voor om deze cookies te gebruiken en om u een gepersonaliseerde versie van huidige Website / Applicatie aan te bieden.
  Zo u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Het staat u vrij om deze optie uit te schakelen in uw browser. Het kan zijn dat u in dat geval bepaalde onderdelen van deze Website / Applicatie niet of slechts gedeeltelijk kunt raadplegen en/of gebruiken.
  Meer informatie over cookies vindt u hier.
  Telkens u een site / applicatie bezoekt met het CIM logo CIM internet , verzamelt het CIM, het Centrum voor Informatie over de Media, met behulp van een cookie, informatie over de pagina's die u raadpleegt (aantal page requests, visits, visitor, ...). Die informatie wordt alleen verzameld voor statistische doelstellingen en laat in geen geval toe u te identificeren. Meer informatie en de resultaten van deze studie kan u terugvinden op www.cim.be.
  Om aanbiedingen te doen die u kunnen interesseren, kan Sanoma tevens een beroep doen op reclameregies op het internet. Deze krijgen alsdan van Sanoma de toelating om advertenties te plaatsen op onze webpagina's / in onze applicaties. Als u een bezoek brengt aan onze Website / Applicatie, kunnen de reclameregies op het internet dan ook informatie verzamelen, zoals uw domeinnaam en uw IP-adres. Sanoma is lid van het IAB (Interactive Advertising Bureau). Bepaalde informatie wordt tevens verzameld in zogenaamde 'log-files', hetgeen Sanoma toelaat om o.a. trafiek naar deze Website / Applicatie te analyseren, alsook het profiel van de gebruikers van deze Website / Applicatie.
  6.2. Veiligheid
  Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op de Website / in de Applicatie, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze Website / in onze Applicatie. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. Als wij gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn (zoals online payment partijen), dan moeten deze derden in het kader van de contractbepalingen voldoende veiligheidsmaatregelen treffen.
  6.3. Over communicatie per post
  Als u ons uw postadres via het web meedeelt, dan worden uw gegevens verwerkt en kunnen deze gebruikt worden overeenkomstig hetgeen voorzien is onder artikel 6, punt 1 ("Persoonsgegevens algemeen") hierboven.
  6.4. Over communicatie via telefoon
  Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt, dan kan u telefonisch gecontacteerd worden door:
  - ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over evenementen;
  - groepsvennootschappen en commerciële partners.
  Indien u dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren via de onderaan vermelde contactgegevens (puntje 6.7). In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.
  Als u ons uw GSM-nummer via het web meedeelt, zal u alleen tekstberichten (SMS/MMS/ed) van ons bedrijf ontvangen als dit nodig is om u te informeren over bestellingen die u aangevraagd hebt. Voor de klanten van onze mobiele diensten bewaren wij uw GSM-nummer en technische data m.b.t. uw GSM om u een zo goed mogelijke service te bieden. Wij bewaren in dat geval tevens informatie over uw gebruik via de Mobile-diensten (SMS/MMS verzonden en ontvangen, gebruik van onze Mobile Magazines diensten zoals bezochte pagina's, gebruik van Sanoma mobile internet sites en IVR data uitdrukkelijk door de gebruiker ter beschikking gesteld).
  6.5. Over communicatie via e-mail
  Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt, dan kan u :
  - via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw e-mail adres meegedeeld heeft;
  - kan u e-mails voor direct marketing doeleinden ontvangen van groepsvennootschappen en commerciële partners indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven.
  In dien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren via de onderaan vermelde contactgegevens (puntje 6.7). In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.
  6.6. De Robinson-lijst & Bel Me Niet Meer-lijst
  Als u van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, schrijf u dan in op de Robinson-lijst van de Belgian Direct Marketing Association:
  - Online: www.robinson.be.
  Als u van geen enkel bedrijf nog telefonische oproepen wenst te ontvangen, schrijf u dan in de op de Bel Me Niet Meer-lijst:
  - Online: www.bel-me-niet-meer.be;
  - Telefonisch op het gratis nummer +3280040440.
  6.7. Hoe ons contacteren in verband met ons privacy-beleid ?
  Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons "privacy-beleid". In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
  Onze contactgegevens : Sanoma Media Belgium N.V., Stationsstraat 55, 2800 Mechelen (België), privacy.be@sanoma.com

 2. DIVERSEN
  7.1. Advertenties
  De advertenties die op deze Website / in deze Applicatie zijn opgenomen, zijn steeds het werk van derde partijen tenzij de advertenties voor eigen producten van Sanoma. Sanoma kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor de wettelijkheid, de juistheid, het aanbod, de inhoud, de goede werking en/of de kwaliteit van de door derden geboden goederen en/of diensten.
  7.2. Forum
  Zo deze Website / Applicatie een forum bevat, is, naast deze disclaimer, het specifiek forum-reglement van toepassing dat u hier kan vinden. U verbindt zich ertoe om dit reglement steeds strikt na te leven bij iedere raadpleging en/of gebruik van het forum.
  7.3. Hyperlinks
  Hyperlinken en/of deeplinken naar huidige Website / Applicatie is pas toegelaten na daartoe de toestemming van Sanoma bekomen te hebben. In ieder geval dient, nadat u de toestemming bekomen heeft, iedere link steeds naar de home page van huidige Website / Applicatie te verwijzen.
  7.4. Spam
  Sanoma verstuurt geen spam. Indien u een e-mail, dan wel een nieuwsbrief van Sanoma ontvangt, dan sluit die aan op uw vraag of verzoek. Zo u alsnog ongewenst e-mails vanwege Sanoma ontvangen heeft, kan u ons dat melden en dan doen wij zo spoedig mogelijk het nodige om ervoor te zorgen dat u geen mails meer ontvangt.
  7.5. Wedstrijden
  Voor alle wedstrijden is, naast deze disclaimer, het algemeen wedstrijdreglement van toepassing, dat u hier kan vinden, behoudens indien een specifiek wedstrijdreglement voorzien is, dat steeds voorrang krijgt op het algemeen wedstrijdreglement.
 3. SLOTBEPALINGEN
  8.1. Ongeldigheid
  Deze disclaimer is deelbaar. Derhalve tast de nietigverklaring van één of meerdere bepalingen hiervan in generlei opzicht de geldigheid der andere bepalingen aan. Indien enig gedeelte van deze disclaimer als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte van deze disclaimer als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal Sanoma deze vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde bepaling benadert.
  8.2. Bevoegde rechter
  Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van huidige Website / Applicatie valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement van Brussel.
  8.3. Toepasselijk recht
  Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
  8.4. Disclaimer
  Deze disclaimer kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. U wordt dan ook uitgenodigd om regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op de Website / Applicatie kenbaar worden gemaakt.
  8.5. Vragen
  Voor alle vragen inzake huidige disclaimer kan u steeds een e-mail sturen naar de Webmaster of schrijven naar Sanoma Media Belgium N.V., Stationsstraat 55, 2800 Mechelen (België).